คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์

แจ้งสมาชิก สอ.นทพ.จก. ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่านจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.นทพ.จก. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินที่พึงได้เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์สามารถติดต่อ ณ สำนักงาน สอ.นทพ.จก. ได้ในวันทำการ โทร. 0 – 2152 – 0926

ผ่อนชำระครบ 1 ปี รีไฟแนนซ์ได้

สอ.นทพ.จก.ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินเมื่อผ่อนชำระครบ 1 ปี แล้ว สามารถกู้เงินเพื่อรีไฟแนนซ์ได้ รายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงาน สอ.นทพ.จก. ได้ในวันทำการ โทร. 0 – 2152 – 0926

ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนใน ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยเปิดรับใบสมัครขอรับทุนดังกล่าว ตั้งแต่ 1 ก.ค.63  จนถึงวันที่ 17 ส.ค.63  รายละเอียดหลักเกณฑ์ และใบสมัครขอรับทุนฯ ตามเอกสารในหน้าเว็บไซต์นี้ 

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมมรณกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 บริษัทไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมมรณกรรม ของ จ.ส.อ.วงศกร เที่ยงสันเทียะ ซึ่งเสียชิวิต เป็นเงิน 1,076,171.80 บาท โดยมี พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 ณ อาคารอเนกประสงค์ นทพ. ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โปรดแสดงบัตรประจำตัว ต่อเจ้าหน้าที่

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 25

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รับสมัครผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จำนวน 3 อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 ถึง ข้อ 18

Top