คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1300 น. ณ

การอบรมบุคลากรสหกรณ์ เรื่อง การปฎิบัติตามกฎหมาย ปปง.

การอบรม/สัมมนา บุคลากรสหกรณ์ เรื่อง "การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง" ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 0800 -1630 ณ ห้องประชุมปิยามุขมังพัฒนา ชั้น 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์

                        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนหนึ่งคนหรือหนึ่งนิติบุคคล มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 จึงประกาศรับสมัครบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ดังต่อไปนี้               1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้ตรวจสอบกิจการผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                        1.1  เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ

มอบทุนส่งเสริมการศึกษา

แจ้งสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการโอนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 จำนวน 446 ทุน รวมเงิน 1,512,000 บาท ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระระเบียบฯ ทุกประการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์­หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์

แจ้งสมาชิก สอ.นทพ.จก. ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่านจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.นทพ.จก. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินที่พึงได้เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์สามารถติดต่อ ณ สำนักงาน สอ.นทพ.จก. ได้ในวันทำการ โทร. 0 – 2152 – 0926

ผ่อนชำระครบ 1 ปี รีไฟแนนซ์ได้

สอ.นทพ.จก.ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินเมื่อผ่อนชำระครบ 1 ปี แล้ว สามารถกู้เงินเพื่อรีไฟแนนซ์ได้ รายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงาน สอ.นทพ.จก. ได้ในวันทำการ โทร. 0 – 2152 – 0926

ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนใน ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยเปิดรับใบสมัครขอรับทุนดังกล่าว ตั้งแต่ 1 ก.ค.63  จนถึงวันที่ 17 ส.ค.63  รายละเอียดหลักเกณฑ์ และใบสมัครขอรับทุนฯ ตามเอกสารในหน้าเว็บไซต์นี้ 

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.

Top