คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพ์ นทพ. จำกัด ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกที่มีความจำเป็นในการกู้เงินสหกรณ์ เพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ ในการดำรงชีพ และวิเคราะห์ความเหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยที่สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันและตลาดเงิน จึงมีมติ เมื่อ 28 มีนาคม 2562 ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ ดังนี้ เงินกู้สามัญ (บุคคลค้ำ, กู้หุ้น และกู้เงินฝาก) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับดูและให้บุคลากรภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฏหมายและนโยบายสหกรณ์ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์¬หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1330 ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

การจ่ายเงินให้สมาชิก

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น  จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่มาดำเนินการทำธุรกรรมการเงิน เช่น การกู้เงินประเภทต่าง ๆ หรือถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร โปรดส่งรายละเอียดไปที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

ประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

ประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก จากเดือนละไม่เกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  เป็นเดือนละไม่เกิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  และงดการซื้อหุ้นพิเศษ

แจ้งสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

เรียน สมาชิกทราบ ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดปีบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด แล้ว จึงต้องปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก และเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอให้ท่านสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติม พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้มายังสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ เอกสารเพิ่มเติม 1. กรณีโอนย้ายหน่วยงาน กรุณาส่ง สำเนาคำสั่งการโอนย้ายหน่วยงาน 2. กรณีเปลี่ยนแปลง ชื่อ ที่อยู่ กรุณาส่ง

ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่สมาชิก เพราะเมื่อท่านลงนามในฐานะผู้ค้ำประกันแล้ว ท่านมีความรับผิดชอบดังนี้ “ชำระหนี้แทนผู้กู้ทุกกรณี แม้ว่าผู้กู้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทให้ความคุ้มครอง ตามจำนวนยอดหนี้คงเหลือก็ตาม  แต่ความคุ้มครองดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมทั้งกรณีสมาชิกผู้กู้เงิน ถูกพักราชการ ปลดออกจากราชการ หนีราชการ ต้องคดีอาญา หรือเหตุอื่นใด อันทำให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ได้ และภาระผูกพันนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ถึงแม้ท่านจะลาออกจาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วก็ตาม”

สหกรณ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องประกันชีวิต

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีนโยบายให้สมาชิก ผู้กู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุกราย ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ตามวงเงินกู้ซึ่งวงเงินคุ้มครอง จะลดลงตามลำดับเท่ากับยอดหนี้คงเหลือในแต่ละช่วงเวลานั้น สหกรณ์ฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมให้สมาชิกทราบ ดังนี้ 1. หากสมาชิกมีการทำประกันชีวิตอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะกับบริษัทใดก็ตาม สามารถนำสัญญาประกันชีวิตมาใช้เป็นหลักประกันได้ โดยวงเงินประกันชีวิตต้องเพียงพอกับยอดเงินกู้ และต้องเปลี่ยนเงื่อนไขผู้รับโอนผลประโยชน์เป็นสหกรณ์ฯ ตามวงเงินหนี้ที่เหลืออยู่ เป็นลำดับแรก ส่วนที่เหลือจึงเป็นของทายาท 2.หากสมาชิกมีการทำประกันชีวิตอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่ากับบริษัทใดก็ตามแต่วงเงินประกันชีวิตไม่เพียงพอกับยอดเงินกู้ ก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกัน

Top