คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน

ความรับผิดชอบของผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้แก่สมาชิก เพราะเมื่อท่านลงนามในฐานะผู้ค้ำประกันแล้ว ท่านมีความรับผิดชอบดังนี้ “ชำระหนี้แทนผู้กู้ทุกกรณี แม้ว่าผู้กู้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ และอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทให้ความคุ้มครอง ตามจำนวนยอดหนี้คงเหลือก็ตาม  แต่ความคุ้มครองดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมทั้งกรณีสมาชิกผู้กู้เงิน ถูกพักราชการ ปลดออกจากราชการ หนีราชการ ต้องคดีอาญา หรือเหตุอื่นใด อันทำให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินได้รายเดือนเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ได้ และภาระผูกพันนี้ยังคงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ถึงแม้ท่านจะลาออกจาการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วก็ตาม”

สหกรณ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องประกันชีวิต

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีนโยบายให้สมาชิก ผู้กู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุกราย ต้องทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ตามวงเงินกู้ซึ่งวงเงินคุ้มครอง จะลดลงตามลำดับเท่ากับยอดหนี้คงเหลือในแต่ละช่วงเวลานั้น สหกรณ์ฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมให้สมาชิกทราบ ดังนี้ 1. หากสมาชิกมีการทำประกันชีวิตอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะกับบริษัทใดก็ตาม สามารถนำสัญญาประกันชีวิตมาใช้เป็นหลักประกันได้ โดยวงเงินประกันชีวิตต้องเพียงพอกับยอดเงินกู้ และต้องเปลี่ยนเงื่อนไขผู้รับโอนผลประโยชน์เป็นสหกรณ์ฯ ตามวงเงินหนี้ที่เหลืออยู่ เป็นลำดับแรก ส่วนที่เหลือจึงเป็นของทายาท 2.หากสมาชิกมีการทำประกันชีวิตอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่ากับบริษัทใดก็ตามแต่วงเงินประกันชีวิตไม่เพียงพอกับยอดเงินกู้ ก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกัน

ผบ.นทพ. มอบประกาศเกียรติคุณผู้มีส่วนร่วมพัฒนาภาคเอกชน

ตามที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) นั้น ผู้แทนของบริษัทไทยประกันชีวิต คุณธันยพร มกรพันธุ์ ได้เดินทางไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกตาม นขต. สนภ1 - สนภ.5 และ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ “ประชารัฐ” ร่วมกับ นพค.ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สหกรณ์ฯ อยู่ภายใต้กฏหมาย ปปง.

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เป็นสถาบันการเงิน จึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวทุกประการ (คลิกอ่านแนวทางการปฏิบัติ)

ข่าวดี สมาชิกที่ประสงค์จะออมทรัพย์

ข่าวดี สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เปิดให้สมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สามารถเปิดบัญชีได้ ท่านละ 1 บัญชี ดังนี้ บัญชีออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายปี) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 – 4 โดยคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ  และให้ถอนเงินได้เดือนละหนึ่งครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดถอนเกินกว่า

ข่าวดีสำหรับผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้

ข่าวดีสำหรับผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้ จึงมีมติอนุมัติโครงการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้สามัญ โครงการพิเศษสำหรับผู้ค้ำประกันที่ชำระแทนผู้กู้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4.50 (ไม่มีเฉลี่ยคืน) จากดอกเบี้ยเงินกู้เดิมร้อยละ 6.50 ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ในแต่ละสัญญาเงินกู้ ผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้ต้องเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ ทุกราย 2. ผู้ค้ำประกันที่ชำระหนี้แทนผู้กู้ทุกราย ต้องมาทำสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ฯ วงเงินกู้แต่ละราย เฉลี่ยเท่ากันตามยอดคงเหลือของมูลหนี้บวกค่าประกันชีวิต

สมาชิกที่มีเงินคงค้างกับสหกรณ์ ปี 2539 – 2551

สมาชิกที่มีเงินคงค้างกับสหกรณ์ ปี 2539 – 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ทำการปิดงบการเงินประจำ ครึ่งปี 2561 ปรากฏว่า มีสมาชิกหลายท่าน ที่มีเงินคงค้างอยู่กับสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2539 – 2551 ซึ่งสหกรณ์ฯตรวจสอบแล้ว ดังนี้ เงินค่าหุ้น

แจ้งเตือนสมาชิกที่ทำธุรกรรมกับสหกรณ์

แจ้งเตือนสมาชิกที่ทำธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด สมาชิกท่านใดที่โอนเงินเพื่อชำระค่าหุ้น  ชำระหนี้หรือนำฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์  ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด โดยผ่านธนาคาร, ตู้ ATM, โทรศัพท์มือถือ  กรุณาส่งสำเนา (pay slip) แก่สหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อที่จะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป สมาชิกที่หยุดชำระเงินค่าหุ้น

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  นทพ. จำกัด หลาย ๆ ท่าน อาจไม่ทราบรายละเอียดสิทธิประโยชน์    ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิก จึงขอทบทวนเพื่อประโยชน์องท่าน ดังนี้ สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ก. หุ้น    

เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย (เพิ่มเติม)

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเงินรอจ่ายคืนค้างจ่าย ของสมาชิกฯ โดยให้ติดต่อ โทร. 0-2193-6031, 0-2193-6038, 0-2193-6039, 0-2152-0926 ต่อ 204 (ฝ่ายบัญชี)

Top