คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย (เพิ่มเติม)

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเงินรอจ่ายคืนค้างจ่าย ของสมาชิกฯ (จำนวน 572 ราย เพิ่มเติม 9 ราย เป็น 581 ราย) โดยให้ติดต่อ โทร. 0-2193-6031, 0-2193-6038, 0-2193-6039, 0-2152-0926 ต่อ 204 (ฝ่ายบัญชี) รายชื่อสมาชิกเพิ่มเติม 9 ราย 1 พ.ท. สุรพล โอโน 2 ร.อ. ทัศพล แก้วเก็บ ร.น. 3 จ.ส.อ. วริชวิชณ์ อรุณปรางค์แก้ว 4 พ.ต. สมเดช สันคม 5 ร.ต. วิมล อยู่บุญ ร.น. 6 จ.ส.อ. มานัส พูลเพิ่ม 7 พ.อ. นันทชาติ รื่นภาคเพ็ชร 8 พ.อ.อ. วิราช ภูคำกอง 9 พ.อ. จารึก ศรียาภัย   ตารางรายชื่อสมาชิกเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเงินรอจ่ายคืนค่างจ่าย 572 ราย

การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 6/2561/43 วันที่ 29 มิ.ย.61 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 “สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร” เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ จึงให้สมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ กับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากฯ กับสหกรณ์ฯ ได้ คนละ 1 บัญชี และสมาชิกทำการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์พิเศษทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 20,000.- บาท/เดือน

ทำไมบริษัทประกันไม่จ่ายเงินเมื่อผู้เอาประกันตาย

ทำไมบริษัทประกันไม่จ่ายเงินเมื่อผู้เอาประกันตาย ผู้บริโภคที่ทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับโรคร้ายแรงให้บริษัทประกันภัยทราบในขณะทำสัญญาหรือต่อสัญญา หากโกหกหรือปกปิด บริษัทประกันภัยก็จะบอกเลิกสัญญาในภายหลัง และผู้รับประโยชน์ก็จะไม่ได้รับเงินตามสัญญาประกันชีวิต แนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการบอกล้างสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต มีดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277/2524 การที่ผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงอันจะทำให้สัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 นั้น ต้องเป็นข้อความซึ่งผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วว่าจะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา ผู้เอาประกันภัยเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออก และมิได้ทราบถึงความร้ายแรงแห่งโรคที่ตนเป็นอยู่ เพราะยังคงทำงานได้เช่นคนปกติทั่วไป ทั้งตัวแทนของจำเลยก็มิได้สอบถามประวัติความป่วยเจ็บของผู้เอาประกันภัย เพียงแต่สอบถามอายุและให้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอเอาประกัน แล้วตัวแทนจำเลยก็นำแบบคำขอเอาประกันภัยนั้นไปกรอกข้อความ เสียเอง ผู้เอาประกันภัยจึงไม่มีโอกาสจะได้รู้ข้อความจริง ที่ตนเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อน อันจะเป็นเหตุจูงใจให้จำเลยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือให้จำเลยบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัยหรือไม่ เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่รู้เช่นนี้จึงจะถือว่าผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้วละเว้นเสีย ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นหาได้ไม่ จำเลยจึงไม่มีสิทธิ บอกล้าง สัญญาประกันชีวิตรายนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4457/2536 นายล.ตัวแทนหาประกันชีวิตของจำเลยเอาแบบคำขอเอาประกันชีวิตให้เด็กหญิง ป. อายุเพียง 8 ปี ลงลายมือชื่อ ไว้โดยไม่ได้กรอกข้อความ แล้วนายล.นำแบบคำขอเอาประกันชีวิตดังกล่าวไปกรอกข้อความเอง เด็กหญิง ป. จึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะแจ้งข้อความเกี่ยวกับความป่วยเจ็บของตนให้ทราบได้ และไม่สามารถจะทราบความร้ายแรงของโรคที่ตนเป็นอยู่ได้ จึงถือไม่ได้ว่าผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 865 วรรคแรก คำขอเอาประกันชีวิตไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องมีพยานเอกสารมาแสดงโจทก์มีสิทธิสืบพยานบุคคลเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารดังกล่าวได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 94(ข) คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1247/2514 อายุความบอกล้างสัญญาประกันภัยตอนแรกของมาตรา 865

ขอให้ทายาทสมาชิก สหกรณ์ฯ นทพ.ติดต่อ

ขอให้ทายาทสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นทพ. ติดต่อเจ้าหน้าที่ แจ้งสมาชิกทราบ ทายาทของสมาชิก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อติดต่อขอรับเงิน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ 0-2193-6038, 0-2193-6039, 0-2193-6031 ต่อ 302

ข่าวดี สำหรับสมาชิกผู้กู้เงินกับ สอ.นทพ.

ข่าวดี สำหรับสมาชิกผู้กู้เงินกับ สอ.นทพ. ตามประกาศตารางมรณะฉบับใหม่มีผลให้อัตราเบี้ยประกันชีวิต ลดลง จากอัตราเดิมเกือบ  ทุกช่วงอายุ สำหรับ สอ.นทพ.ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.61 เป็นต้นมา ผลก็คือสมาชิกที่มากู้เงินนับตั้งแต่วันเริ่มใช้     จะเสียค่าเบี้ยประกันชีวิตน้อยลงมาก ส่วนผู้ที่กู้เงินจากสหกรณ์ไปแล้ว หากสนใจทำประกันชีวิตก็จะได้อัตราเบี้ยประกันใหม่เช่นกัน การประกันชีวิต เป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง แก่ผู้ที่ค้ำประกันเงินกู้แก่ท่าน ซึ่งอาจเป็นเพื่อนสนิท ญาติพี่น้อง ผู้ที่คุ้นเคย หรือผู้ที่ท่านเคารพนับถือ และยินยอมเป็นผู้ค้ำประกันให้แก่ท่านในยามที่ท่านมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในขณะนั้น และเมื่อท่านจากไปก็ไม่ได้ทิ้งภาระดังกล่าวไว้แก่บุคคลเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม สมาชิกควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขสำคัญของสัญญาประกันชีวิต เช่นเดียวกับการทำสัญญากู้เงิน ซึ่งจะสรุปพอสังเขปดังนี้ เบี้ยประกันชีวิตเป็นการจ่ายครั้งเดียวเมื่อทำสัญญาเงินกู้ และคุ้มครองตามวงเงินหนี้       (ที่เหลืออยู่) ตลอดอายุสัญญา สมาชิกผู้กู้ จะสามารถทำประกันชีวิตได้ ต้องมีระยะเวลาการผ่อนชำระเงินไม่ต่ำกว่า 2 ปี สมาชิกผู้ทำประกันชีวิต ต้องแถลงข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับสุขภาพ สมาชิกต้องมีระยะเวลารอคอย 365 วัน (คือต้องมีชีวิตอยู่ 365 วัน) หากสอบพบว่ามีโรคก่อนการทำสัญญาประกันชีวิต ถือเป็นโมฆียะและคืนเบี้ยประกันเต็มจำนวน หมายเหตุ หากสอบไม่พบว่าเคยเป็นโรคก่อนการทำสัญญาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ.ไทยประกันชีวิต

เมื่อ บมจ.ไทยประกันชีวิตได้รับความไว้วางใจให้ดูแล"ประกันคุ้มครองสินเชื่อ"ของสมาชิกสหกรณ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และด้วยความห่วงใยในกำลังพล พ.อ.วีระไชย เหเตโชดม ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีความคิดความต้องการว่าผู้กู้และผู้ค้ำควรรับทราบและมีความเข้าใจกับการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อจึงให้ผู้แทน บมจ.ไทยประกันชีวิตเข้าให้ความรู้ เงื่อนไขการรับประกัน การจ่ายสินไหมมรณกรรม มูลค่าเวนคืนเมื่อชำระเงินกู้ครบก่อนกำหนด พร้อมทั้งตอบคำถามข้อสงสัยของสมาชิกสหกรณ์ให้เข้าใจตรงกัน เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561 ค่ะ

การบรรยายพิเศษ แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สาระสำคัญของระบบสหกรณ์ที่ควรรู้ โดย นาย ณัฐพล นันทนาวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้ง และส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมห้วยทราย บก.นทพ. ในการนี้ พลโท ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ รองประธานกรรมการดำเนินการเป็นประธาน และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร่วมฟังการบรรยาย โดยมีสาระสำคัญคือให้สหกรณ์ฯ ตระหนักว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีกรอบกติกา มีกฎเกณฑ์ แสดงความเป็นตัวตนของใครของมัน “สหกรณ์” เป็นเรื่องของการรวมคน เพื่อพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็ย่อมมีกรอบ มีกติกา มีกฎเกณฑ์ของมัน ถ้าเราเอากรอบ เอากติกา เอากฎเกณฑ์ของคนอื่นมาใช้ในสหกรณ์ แม้จะเกิดผลดี มันก็ไม่ใช่สหกรณ์เป็นแน่แท้

ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนใน ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยเปิดรับคำขอรับทุนดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  สมาชิก สามารถรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ และใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้จากเว็บไซต์ฯ ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาฯ คลิกที่นี่

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหม

สหกรณ์ นทพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบเงินสินไหมมรณกรรม 26 เม.ย.61 ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ จ.ส.อ.ชาญชัย คูตา ซึ่งเสียชิวิตตามกรมธรรม์ โดยมีพลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด เป็นผู้รับมอบ สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกผู้กู้และยังมิได้ทำประกันชีวิต ขอให้มาทำประกันชีวิต เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน และผู้ค้ำประกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สอ.นทพ.จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ สอ.นทพ.จำกัด เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ คงทำให้สมาชิก สอ.นทพ.จำกัด บางท่านเกิดความไม่สบายใจว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับ สอ.นทพ.จำกัด หรือไม่ กล่าวคือ มีการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีการนำเงินไปฝากกับสหกรณ์อื่น ๆ หรือการปล่อยสินเชื่อแก่สถาบันหรือบุคคลเป็นต้น โดยมุ่งหวังที่จะแสวงหารายได้ให้แก่สหกรณ์สูงสุด คณะกรรมการดำเนินการ สอ.นทพ.จำกัด ขอชี้แจงให้สมาชิกทราบว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินกับธนาคาร และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่สมาชิก  โดยการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ เช่นการกู้เงิน เพื่อเหตุฉุกเฉิน การกู้เงินสามัญ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าตามความเหมาะสม ซึ่งการให้สินเชื่อแต่ละประเภทก็มีระเบียบข้อบังคับที่รัดกุม มีหลักประกันเงินกู้ ได้แก่ เงินฝาก เงินค่าหุ้นของสมาชิก และการให้บุคคลค้ำประกัน  นอกจากนี้สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญยังต้องทำประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ และบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่ผู้ค้ำประกัน โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการเงินกู้ฯ และ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการฯ นอกจากนี้ยังมีผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อตรวจสอบการทำงานของสหกรณ์ว่ามีความถูกต้องอีกด้วย การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ปัจจุบัน มีเพียงการรับฝากเงินจากสมาชิก และการให้สินเชื่อแก่สมาชิกเท่านั้น แม้ว่าในข้อบังคับของ สอ.นทพ.จำกัด จะเปิดกว้างให้ดำเนินธุรกิจด้านอื่นได้ก็ตาม  ส่วนเงินที่เกิน ก็นำฝากไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดเงินฝากทั้งสิ้นเท่านั้น

Top