คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด

เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และดอกเบี้ยเงินกู้

—————————————————

                        ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางด้านการเงินของสหกรณ์ฯ ในปัจจุบัน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

              1.1 จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 100.-บาท – 10,000,000.- บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี
               1.2 จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 10,000,001.- บาท – 20,000,000.-บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  3.61  ต่อปี
               1.3  จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 20,000,001.- บาท ขึ้นไป รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี  

2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (ดอกเบี้ยรายเดือน)

               2.1 จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 50,000.- บาท  – 10,000,000.- บาท รับดอกเบี้ยในอัตรา   ร้อยละ 3.50 ต่อปี
               2.2 จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 10,000,001.-บาท – 20,000,000.- บาท รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.35 ต่อปี
               2.3   จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 20,000,001.- บาท ขึ้นไป รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.25 ต่อปี              

3. เงินกู้สามัญ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี

                      ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 เป็นต้นไป    

คลิกดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Top