คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รับสมัครผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รับสมัครผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้สอบบัญชีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.1 ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต้องไม่อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้ตรวจสอบกิจการหรือนิติบุคคลที่รับงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่จะเสนอบริการ และไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นใด
1.2 ต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเพียงแห่งเดียว
1.3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในสหกรณ์นั้นแล้วไม่เกิน 3 ปีบัญชีติดต่อกัน
1.4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน 6 สหกรณ์
1.5 ต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี อยู่ในสังกัดสำนักงานเดียวกับผู้สอบบัญชี
1.6 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุไม่ถูกพักหรือไม่ถูกเพิกถอนและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
1.7 เป็นผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
2. หนังสือเสนอบริการสอบบัญชี โดยให้กำหนด
2.1 วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบบัญชี
2.2 ขอบเขตการตรวจสอบบัญชี
2.3 บริการนอกเหนือจากการสอบบัญชี
2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
2.5 รายชื่อสหกรณ์ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงิน สำหรับในปี 2529 – 2562
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครเป็นผู้สอบบัญชียื่นเอกสารแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 021520926 ต่อ 308 ในวันและเวลาทำการ หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ Email:sahagorn89@gmail.com
4. แจ้งผลการพิจารณา
– สหกรณ์ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติเห็นชอบ

ใส่ความเห็น

Top