คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2526 จึงประกาศรับสมัครนิติบุคคลหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้ตรวจสอบกิจการผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1.1 เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจการเงินการบัญชีการเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ต้องไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา
  1.2 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยสอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดเดียวกับนิติบุคคล ที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ฯ
  1.3 ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อื่น
  1.4 พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีทางบัญชีของสหกรณ์
  1.5 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ/หรือมีคุณสมบัติอื่นใดครบถ้วนตามที่ระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
 2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร
  2.1 หนังสือเสนอบริการตรวจสอบกิจการ
  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2.3 สำเนาหนังสือหรือใบประกาศนียบัตรการผ่านอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการ
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  -ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประจำปี 2563 โปรดส่งหลักฐานไปที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ ฯ 10210 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 15 มกราคม 2563 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2152 092 ต่อ 308 ในวันและเวลาทำการ หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ Email:sahagorn89@gmail.com
 4. แจ้งผลการพิจารณา
  – สหกรณ์ฯจะแจ้งผลการเลือกตั้งให้ทราบเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติเลือกตั้งแล้วเสร็จ

ใส่ความเห็น

Top