คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > ประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

ประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

ประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขอประกาศปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก จากเดือนละไม่เกิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  เป็นเดือนละไม่เกิน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2561 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  และงดการซื้อหุ้นพิเศษ ประจำปี 2561 ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 10/2561/43 วันที่ 25 ต.ค.61

429 downloads 1.0 admin-afdc 12-11-2018 11:47

ใส่ความเห็น

Top