คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 6/2561/43 วันที่ 29 มิ.ย.61 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 “สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร” เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ จึงให้สมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ กับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด สามารถขอเปิดบัญชีเงินฝากฯ กับสหกรณ์ฯ ได้ คนละ 1 บัญชี และสมาชิกทำการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์พิเศษทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 20,000.- บาท/เดือน

การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ

ใส่ความเห็น

Top