คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > เรื่องการรับรองใบจ่ายเงินเดือน

เรื่องการรับรองใบจ่ายเงินเดือน

การรับรองใบจ่ายเงินเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.ฯ ขอแจ้งให้สมาชิกที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินกับ สหกรณ์ฯ ทราบ ในส่วนของการลงนามรับรองของเจ้าหน้าที่การเงิน นทพ. ในใบจ่ายเงินเดือนนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับสมาชิก   สหกรณ์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่นำใบจ่ายเงินเดือนที่สมาชิกแนบประกอบมา ไปให้เจ้าหน้าที่ กกง.นทพ. ลงนามรับรองเป็นประจำทุกวัน

One thought on “เรื่องการรับรองใบจ่ายเงินเดือน

ใส่ความเห็น

Top